Język
search
koszyk0

Brak produktów w koszyku.

Regulamin Programu Lojalnościowego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest BBHome Sp. z o.o. S.K. BBHome. Nasienna 9 02-241 Warszawa (POLSKA). NIP: PL9512404053 REGON: 363499314
1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.
1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem sklepu internetowego i sklepów stacjonarnych których właścicielem i administratorem jest Organizator.

2. DEFINICJE:

2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
2.1.1. KATALOG – katalog produktów, na które Klient wymienić może zgromadzone Punkty, dostępny w Sklepie stacjonarnym i Internetowym.
2.1.2. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.
2.1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.1.4. ORGANIZATOR – spółka „BBHome Sp. z o.o. S.K. BBHome. Nasienna 9 02-241 Warszawa (POLSKA). NIP: PL9512404053 REGON: 363499314 oraz adres poczty elektronicznej: online@bbhome.pl
2.1.5. PRODUKT – rzecz lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.1.6. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
2.1.8. SKLEP INTERNETOWY– sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.bbhome.pl w którym m.in. organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

3.1. Uczestnikami programu mogą stać się wyłącznie osoby pełnoletnie
3.2. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.
3.3. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub/oraz kliknięcie pola akcji. Utworzone w ten sposób konto stanowi konto Klienta. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej, hasło oraz pełne dane teleadresowe. Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym może przystąpić do programu lojalnościowego poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w ustawieniach konta.
3.4. W Przypadku zwrotu towaru , zwrotu towaru w drodze reklamacji, odstąpienia od umowy , zdobyte punkty zostaną odliczone od konta Klienta.
3.5. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: online@bbhome.pl lub też pisemnie na adres: BBHome Sp. z o.o. Sp. K ul. Nasienna 9 , 02-241 Warszawa

4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 05.01.2021 r. przez czas nieokreślony. Klient zachowuje prawo wykorzystania zgromadzonych środków przez okres trzech miesięcy po zakończeniu Programu.
4.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepach Stancjonarnych i Sklepie Internetowym.
4.3. Ilość Punktów przyznawanych Klientowi z tytułu zawieranej przez niego umowy sprzedaży Produktu jest wskazywana na stronie Sklepu Internetowego w opisie każdego Produktu biorącego udział w Programie Lojalnościowym.
4.4. Dodatkowo Punkty mogą zostać przyznane za:
4.4.1. Rejestrację Konta w Sklepie Internetowym – 50 pkt;
4.4.2. Zapis do newslettera – 50 pkt ;
4.4.3. Zakup w sklepie stacjonarnym – odpowiednio do wartości zakupów brutto przy założeniu 1pkt = 1zł brutto.
4.5. Klientowi nie przysługują Punkty w wysokości wskazanej zgodnie z pkt.
 4.4, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży Produktu gdy:
4.5.1 Produkt jest objęty promocją cenową lub przeceną
4.5.2. w wyniku uzgodnień Klienta ze Sprzedawcą, Klientowi został przyznany dodatkowy rabat na ten Produkt lub gdy Klient posiada stały rabat wyższy bądź równy przyznanemu w Sklepie Internetowym;
4.5.3. w wyniku uzgodnień Klienta ze Sprzedawcą, Klient otrzymał dodatkowo za darmo inny Produkt (gratis) do Produktu, którego dotyczyła umowa sprzedaży;
4.5.4. Klient odstąpił od umowy sprzedaży tego Produktu.
4.6. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta. Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: online@bbhome.pl lub też pisemnie na adres: BBHome Sp. z o.o. Sp. K ul. Nasienna 9 , 02-241 Warszawa

5. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

5.1. Klient jest uprawniony do otrzymania rabatu w wysokości odpowiadającej zgromadzonym punktom na koncie Klienta (pkt.5.4 niniejszego regulaminu).
5.2. Przyznany rabat w związku ze zgromadzonymi punktami jest przypisany do Klienta na czas trwania Programu Lojalnościowego
5.3. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi w Sklepie Internetowym i sklepie stacjonarnym.
5.4. W związku z programem lojalnościowym przewidziane są progi rabatowe w wysokości odpowiadającej zgromadzonym punktom:

5% – od 10001 pkt. do 20000 pkt.
10% – od 20001 pkt.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.
6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego;
6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
6.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: online@bbhome.pl lub też pisemnie na adres: BBHome Sp. z o.o. Sp. K ul. Nasienna 9 , 02-241 Warszawa

7. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

7.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie lojalnościowym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres online@bbhome.pl lub też pisemnie na adres: BBHome Sp. z o.o. Sp. K ul. Nasienna 9 , 02-241 Warszawa. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Programu Lojalnościowego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Klientów będących uczestnikami.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: online@bbhome.pl lub też pisemnie na adres: BBHome Sp. z o.o. Sp. K ul. Nasienna 9 , 02-241 Warszawa.
8.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.