Język
search
koszyk0

Brak produktów w koszyku.

Regulaminy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bbhome.pl

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego BBHOME.PL (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.bbhome.pl (dalej zwanym „Sklepem”), a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
  1) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Sklep prowadzony jest przez: BBHome Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nasienna 9, 02-241 Warszawa), spółkę wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000596176, posiadającą numery NIP 9512404053 i Regon 363499314, adres e-mail: online@bbhome.pl (dalej zwaną „Sprzedawcą”).
 3. Na stronie www.bbhome.pl oferowane są meble i artykuły wyposażenia wnętrz, stanowiące własność Sprzedawcy.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt III Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

II. Definicje.

Użyte w Regulaminie wyrazy lub zwroty pisane z wielkich liter oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie;
 2. Przedsiębiorca – nie będąca Konsumentem osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; inne osoby, które w danych okolicznościach przepisy prawa nakazują traktować jak konsumentów, uważa się za Konsumenta w zakresie określonym przez te przepisy prawa;
 4. Produkty – oferowane do sprzedaży w Sklepie meble i artykuły wyposażenia wnętrz, stanowiące własność Sprzedawcy;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę nabywanych Produktów;
 6. Konto – konto Klienta w Sklepie, umożliwiające Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie, w którym m. in. są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach; założenie Konta jest bezpłatne;
 7. Formularz Rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający utworzenie Konta w toku składania Zamówienia;
 8. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności;
 9. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów;
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za wykorzystaniem Sklepu;
 11. Dni Robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
 12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

III. Wymogi techniczne.

 1. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest:
  a) posiadanie przez Państwa aktywnego konta poczty elektronicznej,
  b) posiadanie przez Państwa urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Internet Explorer 11 (lub nowsza) z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies,
  c) minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet to 1024×768 pikseli, a zalecana jest 1280×800 pikseli.
 2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  d) imię i nazwisko,
  e) nazwa (w przypadku Przedsiębiorców),
  f) adres zamieszkania (lub adres siedziby Przedsiębiorcy),
  g) adres e-mail,
  h) numer telefonu
  i) numer identyfikacji podatkowej (NIP) dla Przedsiębiorców.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu Rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta, wysyłając w tym celu stosowne żądanie do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt. I.2 powyżej.
 5. Jeżeli wymagania techniczne Państwa przeglądarki nie zostaną spełnione, Sklep poinformuje o tym Państwa odrębnym komunikatem po wejściu na stronę internetową Sklepu, jednocześnie informując o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji.
 6. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

 1. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2) dopuści się innych zachowań, sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze strony Sklepu, nie może dokonać ponownego złożenia Zamówienia lub założenia Konta bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca zapewnia standardowe środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku,
  3) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

V. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://bbhome.pl, dokonać wyboru Produktu z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie i wysyłane e-mailem z adresu skleponline@bbhome.pl. Na stronie www.bbhome.pl Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do tzw. Koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1) przedmiotu Zamówienia,
  2) ceny Zamówionych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3) wybranej metody płatności i terminie zapłaty,
  4) wybranego sposobu dostawy,
  5) czasu dostawy.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  b) następnie należy przejść do tzw. „Koszyka” klikając przycisk „Zobacz koszyk”;
  c) następnie należy przejść do tzw. „Kasy” klikając przycisk „Przejdź do kasy” albo wybierając opcje zapłaty ApplePay i klikając odpowiedni przycisk;
  d) wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu mailowego, na który ma nastąpić potwierdzenie zakupu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i dostawy oraz kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  e) opłacić Zamówienie zgodnie z wybrana metoda płatności.
 6. Złożenie Zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa Zamówienia. Zawarcie wiążącej Umowy Sprzedaży następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Prosimy zwrócić uwagę, że Produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia, założenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych, które Sklep Internetowy może przetwarzać w celu realizacji Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 8. Zamówienia złożone i nieopłacone przez Klienta są anulowane i usuwane z systemu Sklepu po 30 dniach od daty złożenia Zamówienia.
 9. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzję o sposobie dalszego działania, w tym o częściowej realizacji Zamówienia, wydłużeniu czasu dostawy, anulowaniu Zamówienia.

VI. Ceny Produktów. Zastrzeżenie własności Produktów.

 1. Ceny Produktów podawane są na stronie internetowej Sklepu. Cenami obowiązującymi Produktów są ceny wskazane na stronie Sklepu w chwili złożenia przez Państwa Zamówienia.
 2. Ceny Produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawa.
 3. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Własność danego Produktu przechodzi na własność Klienta z chwilą jego wydania Klientowi, jednak nie wcześniej niż z chwilą zapłaty ceny Produktu, o której mowa w pkt. VI.1 powyżej.

VII. Płatności.

 1. Dokonanie płatności za zamówiony Produkt możliwe jest w jeden z następujących rodzajów płatności:
  1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 68 1090 1870 0000 0001 3283 3600,
  2) płatnością w systemie Przelewy24.pl, PayU,
  3) zapłatą kartą płatniczą za pośrednictwem Stripe (karta kredytowa zostaje obciążona w momencie złożenia Zamówienia),
  4) gotówką przy odbiorze osobistym w magazynie głównym na ul. Nasienna 9, 02-241 Warszawa, w godz. 10-17 w Dni Robocze,
  5) poprzez zakup produktów na raty. Szczegółowe informacje na temat zawarcia kredytu znajdują się na stronie operatora płatności ratalnych – PayU.pl.
 2. W przypadku każdego Zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych.
 3. Akceptowane są jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE).
 4. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.
 5. W przypadku zakupu przy użyciu karty kredytowej obciążenie konta karty kredytowej następuje z chwilą złożenia Zamówienia.

VIII. Dostawa Produktów i jej koszty.

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa kupionych Produktów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wskazane są na stronie: https://bbhome.pl/dostawa-i-zwrot/ Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. W przypadku dostawy specjalnej koszty dostawy nie są wskazane w trakcie składania zamówienia, są ustalane zaraz po złożeniu Zamówieniu drogą mailową lub telefoniczną.
 3. Termin realizacji dostawy kupionych Produktów wynosi od 2 Dni Roboczych do 8 tygodni, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za kupione Produkty na koncie Sprzedawcy.
 4. Klient jest zobowiązany do odebrania kupionego Produktu.
 5. Wraz z dostarczonym kupionym Produktem Klient otrzymuje fakturę lub paragon fiskalny, które stanowią potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.
 6. Koszty Magazynowania w ciągu 5 dni od powiadomienia Klienta pokrywane są prze BBHome. Za każdy kolejny dzień zastanie naliczona opłata wysokości 50 PLN.

IX. Ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów.

 1. Z zastrzeżeniem postanowienia punktu IX.2 poniżej, jeśli jesteście Państwo Konsumentem, to mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, przy czym powyższe postanowienie stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umów:
  1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 3. W przypadku chęci skorzystania z przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, mogą Państwo użyć formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe, dostępnego do wydrukowania na stronie Sklepu. Prosimy o ułatwienie nam uniknięcia dodatkowych kosztów i przesyłanie zwracanych Produktów zawsze z wypełnionym i podpisanym formularzem odstąpienia.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Państwu w terminie czternastu dni, bez konieczności podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo weszli w posiadanie sprzedanego Produktu, z tym jednak że, w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin ten biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części Produktów objętych ta umową. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży muszą Państwo złożyć oświadczenie skierowane do Sprzedawcy. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży należy wysłać oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy wskazanego powyżej.
 5. W przypadku odstąpienia przez Państwa od Umowy Sprzedaży uważa się taką Umowę za niezawartą. Jeżeli złożyli Państwo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta ta przestaje wiązać.
 6. W razie odstąpienia przez Państwa od Umowy Sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie dokonane przez Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyli Państwo, chyba że Państwo wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jego odesłania do Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Państwo wybrali sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, nie jest on zobowiązany do zwrotu Państwu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży są Państwo zobowiązani zwrócić otrzymany Produkt Sprzedawcy (na adres:
BBHome Sp. z o.o. sp.k., Magazyn, ul. Nasienna 9, 02-241 Warszawa) lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpili Państwo od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W tym zakresie ponosicie Państwo tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli Produkt dostarczono Państwu do miejsca, w którym zamieszkiwali Państwo w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 8. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży ponosicie Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

X. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów. Reklamacje.

 1. Zobowiązujemy się do przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową
 2. W przypadku wszelkich wad Produktów ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).
 3. Wszelkie zgłoszenia wad Produktów zakupionych w naszym Sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa Zamówienia (dalej „Reklamacje”) należy składać nam e-mailem na adres online@bbhome.pl. W ten sam sposób możecie Państwo zgłaszać wszelkie problemy z odbiorem przesyłki zwrotnej przez kuriera. W niektórych przypadkach możemy prosić Państwa o przesłanie nam zdjęć Produktów podlegających reklamacji. W reklamacji powinni Państwo podać swoje imię i nazwisko (albo firmę), pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne numer telefonu i adres e-mail, rodzaj i datę wystąpienia wady.
 4. Każda Reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O ewentualnych brakach Reklamacji powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Konsumentom, poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona Konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 7. W szczególności Konsument ma prawo:
  a) zwrócić się̨ do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  b) zwrócić się̨ do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  c) zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.
 8. Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK dostępnej pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 9. Konsument może ponadto skorzystać z możliwości internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XI. Informacje dodatkowe.

 1. Niniejszy Regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej Sklepu. Regulamin mogą Państwo wydrukować lub zapisać korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako). Niniejszy dokument mogą Państwo także ściągnąć w formacie PDF i zarchiwizować. W celu otwarcia pliku PDF potrzebują Państwo bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

Pozostałe regulaminy sklepu BBHome

Regulamin Akcji “Rozdajemy karty”
Regulamin Akcji “Prześlij nam zdjęcie”