Język
search
koszyk0

Brak produktów w koszyku.

Regulamin Akcji charytatywnej „Poduszki dla zwierzaków”

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Akcji charytatywnej „Poduszki dla zwierzaków”.

§ 1
Organizator i cel akcji charytatywnej

1. Organizatorem Akcji ”Poduszki dla zwierzaków”, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest BBHome Sp. z o.o.Sp.K z siedzibą w Warszawie przy ul. Nasiennej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000596176, posiadająca numery NIP 951-240-40-53 oraz REGON 363499314, zwana dalej BBHome.
2.Celem Akcji jest wsparcie podopiecznych Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Jednostka budżetowa m.st. Warszawy „Na Paluchu” w Warszawie, zwanego „Beneficjentem”, w wysokości stanowiącej określoną w Regulaminie część przychodu Organizatora ze sprzedaży wskazanych w Regulaminie Produktów w Sklepie Internetowym bbhome.pl i Concept Store Burakowska.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Zapisane w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Czas Trwania Akcji – okres wskazany w § 3 Regulaminu;
2) Akcja – akcja charytatywna „Poduszka dla zwierzaka” organizowana przez Organizatora (BBHome Sp. z o. o. Sp. K.) w Sklepie Internetowym bbhome.pl i sklepie stacjonarnym Concept Store Burakowska
3) Osoba Wspierająca – każdy klient bbhome.pl i Concept Store Burakowska, który zakupi Produkt, biorący udział w akcji.
4) Produkty – poduszki z metką: „BBH poduszka 45×45 cm” w Concept Store Burakowska lub oznaczone na stronie Sklepu Internetowego bbhome.pl
5) Organizator – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, tj. BBHom z siedzibą w Warszawie
6) Beneficjent – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Jednostka budżetowa m.st. Warszawy
7) Regulamin – niniejszy Regulamin.
2. Każdy klient Sklepu Internetowego zooplus.pl może wesprzeć Akcję poprzez dokonanie zakupu wskazanego w Regulaminie Produktu lub Produktów, w terminie i w sposób określony w § 3 Regulaminu.

§ 3
Czas trwania i zasady przeprowadzenia Akcji

1. Akcja rozpoczyna się z dniem 01.05.2021 r. i kończy dnia 31.05.2021 r., z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Regulaminu („Czas Trwania Akcji”).
2. W Akcji uwzględniane są zakupy Produktów dokonane przez Osoby Wspierające w Sklepie Internetowym bbhome.pl i w Concept Store Burakowska w Czasie Trwania Akcji. Dla celów Akcji jako datę dokonania zakupu Produktu przyjmuje się datę złożenia zamówienia na Produkt w Sklepie Internetowym bbhome.pl i zakupy w Concept Store Burakowska.
3. Osoby Wspierające mogą dokonywać zakupu Produktu lub Produktów wielokrotnie w ramach Akcji.
4. Po upływie Czasu Trwania Akcji i dokonaniu ostatecznego rozliczenia jej wyniku, Organizator przekaże Beneficjentowi środki w formie karmy dla zwierząt.
5. Darowizna, o której mowa w Regulaminie, zostanie przekazana Beneficjentowi w wysokości 20% wartości ceny brutto uzyskanej przez BBHome ze sprzedaży Produktów (tj. wybranych poduszek, wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu) dokonanej w Czasie Trwania Akcji, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Regulaminu.
6. Akcja zastrzega zakończenie akcji wcześniej w przypadku sprzedaży wszystkich Produktów.
7. Organizator, dokonując darowizny, korzysta ze środków własnych uzyskanych ze sprzedaży Produktów.
8. Organizator powiadomi o wyniku Akcji i przekazanej darowiźnie na stronie internetowej bbhome.pl
9. W przypadku braku możliwości przekazania Beneficjentowi darowizny z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, gdy taka przeszkoda ma charakter trwały lub leży po stronie Beneficjenta, a możliwe jest dokonanie darowizny na rzecz innego podmiotu, którego statutowe cele działalności są zbliżone do celu określonego w § 1 Regulaminu, Organizator może dokonać darowizny na rzecz takiego podmiotu zamiast Beneficjenta..

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Zasady Akcji określa niniejszy Regulamin.
2. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej bbhome.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia zasad i warunków Akcji w stosunku do Beneficjenta i Osób Wspierających. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie bbhome.pl
4. Do wszelkich spraw związanych z Akcją i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
5. Zasady i warunki dotyczące dokonywania zakupów, dostaw, płatności, odstąpienia od umowy w Sklepie Internetowym bbhome.pl określa Regulamin Sklepu Internetowego bbhome.pl, dostępny na stronie internetowej bbhome.pl
6. Kontakt z Organizatorem w związku z realizacją Akcji dostępny jest pod następującym adresem email: paulina.michalska@bbhome.pl