Język
search
koszyk0

Brak produktów w koszyku.

REGULAMIN AKCJI “Wiosenne porządki’’

REGULAMIN AKCJI “Wiosenne porządki’’ (dalej jako „Akcja”)

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Akcji „Wiosenne porządki”, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest BBHome Sp. z o.o.Sp.K z siedzibą w Warszawie przy ul. Nasiennej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000596176, posiadająca numery NIP 951-240-40-53 oraz REGON 363499314, zwana dalej BBHome. Fundatorem nagród w Akcji „Prześlij nam zdjęcie”, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Fundatorem”, jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 2. Akcja prowadzona jest w celu promocji książki „Na swoim miejscu”
 3. Akcja ma charakter ogólnopolski.
 4. Fundatorem nagród w Akcji jest Organizator.
 5. Akcja zostanie przeprowadzona przy użyciu serwisu Facebook lub Instagram na oficjalnym profilu BBHome znajdujących się pod adresami:
  https://www.instagram.com/bbhome_pl/?hl=pl
  https://www.facebook.com/BBHome
 6. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji Akcji i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 7. Regulamin Akcji jest dostępny w utrwalonej formie na stronie www.bbhome.pl.
 8. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest stworzona, administrowana, wspierana ani sponsorowana przez serwis społecznościowy Facebook ani Instagram.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Uczestnikiem Akcji, na warunkach określonych w Regulaminie Akcji może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwana dalej jako “Uczestnik”).
 3. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, powinowaci, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
 4. Uczestnik biorąc udział w Akcji, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3 Nadzór nad prawidłowością Konkursu

Organizator przed rozpoczęciem Akcji powoła Komisję Konkursową, w dalszej części Regulaminu zwaną „Komisją”. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Akcji oraz wyłonienie laureatów. Komisja będzie w szczególności odpowiedzialna za:

a. Zapewnienie uczestnictwa w Akcji wszystkim prawidłowo zgłoszonym Uczestnikom;
b. Zabezpieczenie zgodności wyboru laureatów z postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;
c. Sprawdzenie posiadanych uprawnień do odbioru nagród przez laureatów;
d. Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji związanych z uczestnictwem i przebiegiem Akcji.

§ 4. Przebieg i warunki udziału w Akcji.

 1. Aby wziąć udział w Akcji należy wykonać zadanie do końca dnia 7.04.2022 r.
 2. Zadanie polega na udostępnieniu i polubieniu posta konkursu w serwisie Facebook oraz dokończenie zdania „Wiosenne porządki to dla mnie…” w komentarzu pod postem, zwane jest „Zgłoszeniem” do Akcji.
 3. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
 4. Uczestnik przesyłając zgłoszenie do Akcji udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, licencji na dowolne wykorzystanie opublikowanego materiału, w szczególności w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Akcji.
 5. Poprzez Zgłoszenie do Akcji w sposób określony w niniejszym paragrafie Uczestnik Akcji oświadcza, że Zgłoszenie nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych praw osób trzecich.

§ 5. Zasady wyłaniania Laureatów.

 1. Laureaci Akcji zostaną wyłonieni przez Komisję tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Spośród wszystkich Zgłoszeń do Akcji Komisja będzie wybierać najlepsze, najciekawsze i najbardziej kreatywne komentarze, a jego autorowi, zwanym w dalszej części Regulaminu „Laureatem” przyzna nagrodę określoną w § 6 ust. 1a.
 3. Laureaci Akcji zostaną poinformowani o wynikach w osobnym Poście na fanpage BBHome w serwisie Facebook w piątek 8.04.2022
 4. Po wyłonieniu zwycięzców Laureat zobowiązany będzie do przesłania na adres e-mail online@bbhome.pl oświadczenia o treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BBHome Sp. z o. o. Sp.k w zakresie imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego celem uczestnictwa w Akcji i przesłania mi nagrody w konkursie “Wiosenne Porządki’’ wraz w/w danymi.
 5. W przypadku nie dostarczenia wszystkich w/w danych przez danego Laureata przedmiotowego oświadczenia w terminie 5 dni od dnia poinformowania o wygranej, osoby taka zostaną wykluczone z Konkursu, a ich prawo do nagrody wygasa.

§ 6. Nagrody.

 1. W ramach Akcji przewidziane są nagrody: książka „Na swoim miejscu” Clea Shearer, Joanna Teplin
 2. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego), ani możliwość przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.

§ 7. Zmiana regulaminu Konkursu

Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie dotychczas nabytych praw uczestników Konkursu.

§ 8. Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji. Dane osobowe Laureatów Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail zostaną przekazane do Organizatora w celu przekazania nagród Laureatom.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności na zasadach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Podanie danych osobowych, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem niezbędnym do przekazania Nagrody. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa.
 5. Dane osobowe Laureatów Akcji będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów Akcji, w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania im Nagrody i jej rozliczenia.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Laureatów przez Organizatora na potrzeby Akcji ma charakter doraźny.
 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Akcji wynikających w szczególności z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym nieprzestrzegania zasad Regulaminu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć daną osobę z Konkursu.
 8. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).
 9. Regulamin obowiązuje od 31.03.2022r.